آسیب های تلویزیون برای کودکان

 

تماشای تلویزیون برای کودک زیر دو سال ممنوع است و تحقیقات جدید نشان میدهد که هیچ برنامه آموزشى تلویزیونى یا DVD وجود ندارد که تاثیر مثبت در آموزش کودکان زیر سه سال داشته باشد.
تماشاى برنامه هاى تلویزیونى حتى با محتواى آموزشى میتواند به رشد مغز کودکان نو پا آسیب زده، خلاقیت آنها را محدود کرده، همدلى و درک متقابل را در آنها پایین آورده و باعث ضعف مهارت هاى اجتماعى در آنها خواهد شد. همچنین با آسیب به مغز و بهم ریختن هورمون ها میتوانند باعث بلوغ زود رس در کودکان شود.
تماشای تلویزیون زیر دوسال ممنوع واز دوسالگى روزى یک ساعت مجاز است.

 

رویا نورى

دانشجوی دکترای روانشناسی , نویسنده