آموزش بازی محلی آلو آلو پسته

 

این بازی به صورت گروهی و به شکلی هدفمند جهت جدا نمودن خوشه‌های متصل به ساقه گندم یا جو انجام می‌شده. هر دو گروه دختران و پسران در رده‌های سنی مختلف، می‌توانستند در این بازی که در فضایی باز مانند حیاط خانه یا میدان گاهی برگزار می‌شده؛ شرکت کنند. در حین بازی شعر زیر خوانده می‌شد:

 

آلوآلو، پسته! آلو آلو پسته

شیلَکَ بَخُو با هَستِه

زردآلو بخور با هسته

دوختَرَه وَشکی بَتِژین و بَتِژین

دخترها و پسرها بدوید و بدوید

هیریژ هیریژ دُو دَسته

بریز بریز دو دسته

هِرِن جوعَه هِرِن جوعَه

فردا وقت گرسنگی است.