آموزش ساخت جامدادی رومیزی

جامدادی,جا مدادی,کاردستی جامدادی

آموزش ساخت جامدادی رومیزی

ساخت  کاردستی توسط کودکان پایه های یادگیری در آینده را برای آنها محمکتر خواهد کرد. ساخت کاردستی زمینه ای برای پیشرفت و کشف مطالب جدید برای کودک است. در این مطلب ساخت کاردستی جامدادی رومیزی آموزش داده خواهد شد.

جامدادی,ساخت جا مدادی,کاردستی جامدادی
 ساخت جامدادی رومیزی – گام ۱
جامدادی,جا مدادی,آموزش ساخت جامدادی
 ساخت جامدادی رومیزی – گام ۲
آموزش ساخت جامدادی,جا مدادی,کاردستی جامدادی
 ساخت جامدادی رومیزی – گام ۳
جامدادی,درست کردن جامدادی,کاردستی جامدادی
 ساخت جامدادی رومیزی – گام ۴

جامدادی,جا مدادی,کاردستی جامدادی
 ساخت جامدادی رومیزی – گام ۵
جامدادی,جا مدادی,ساخت جامدادی رومیزی
 ساخت جامدادی رومیزی – گام ۶
جامدادی,درست کردن جامدادی,کاردستی جامدادی
 ساخت جامدادی رومیزی – گام۷
جامدادی,جا مدادی,درست کردن جا مدادی
 ساخت جامدادی رومیزی – گام ۸

 

جامدادی,درست کردن جا مدادی,کاردستی جامدادی
 ساخت جامدادی رومیزی – گام ۹
جامدادی,ساخت جا مدادی,کاردستی جامدادی
 ساخت جامدادی رومیزی – گام ۱۰

    جامدادی,جا مدادی,کاردستی جامدادی