انیمیشن آرزوی کوچک

 

بچه های عزیز

این انیمیشن کوتاه رو ببینید و درمورد داستان این فیلم کوتاه فکرکنید.