بازی محلی الی استه وازی

 

بازی محلی الی استه‌ وازی (هسته هلو بازی)بیشتر توسط پسران و در کوچه انجام می‌شده‌است.
رده سنی مربوط به کودکان و بزرگسالان بوده و به بیش از یک نفر و تعدادی هسته هلو برای بازی نیاز داشتند.
این بازی به دو روش انجام می‌شده اولین شیوه آن بدین ترتیب بوده است که یک نفر از بازیکنان چند دسته هسته هلو را «می‌کارد» و بعد ار فاصله دو سه متری با یک هسته هلوی دیگر به دسته‌ هسته‌های هلو می‌زند. اگر هسته‌ پرتاب شده به دسته هسته‌ها اصابت کند، پرتاب کننده برنده است.
نوع دیگر بازی نیز به این صورت انجام می‌شود که چاله‌ای را در زمین تعبیه می‌کنند. بازیکنان از فاصله چند متری هسته‌ هلوهای خود را باید درون چاله بیندازد. در صورت برنده شدن، یک یا چند هسته، (بسته به توافق) نصیب برنده می‌شود.
هدف این بازی تفریحی و افزایش مهارت کودکان و نوجوانان بوده است.