باغ گردی نشاطستان – ۴

 

متین جان… بسیار زیبا بود. از تو متشکریم.