باغ گردی نشاطستان – ۶

 

رهام جان… از تو ممنونیم.