به یاد استاد رحیم معماریان

به یاد استاد رحیم معماریان

کاری از کودکان رادیو شهر شهرداری سمنان

طرح و اجرا:فرشاد صالحیان
گویندگان :نازنین زهرا ارجنی -هستی رحمانیان