تییارت بیرینَِوَِرچِش

تییارت بیرینَِوَِرچِش.

 تئآتردرآورده است.

وختی ای نفر شوخی وُ لودگی وُ مسخرگی ماکره تا هَمُّنُن بخندنه، ماین تییارت بیرینَِوَِرچِش.

قدیمی مَطرَِبُن هُمرا ای نفر دَبا کو اَِدا اَِطواری بیرین مییاردش تا مَرتُمُن بَخَِندَِنِه. اَِسَه هرکین اَِن کارایی ماکَِرِه مایَن تییارت بیرینَِوَِرچِش.