• انواع فایل های مجاز : jpg.
    فرمت jpg و حداکثر حجم 1MB