رنگ آمیزی جاذبه های شهر سمنان

 

 

کودکان می‌توانند با رنگ آمیزی جاذبه های شهر سمنان بر اساس الگویی که در لینک زیر آمده آن را در برنامه های کامپیوتری و یا چاپ و سپس رنگ آمیزی روی کاغذ آنها را در بخش مربوطه ارسال نمایند.

 

لینک ورود به صفحه:

رنگ آمیزی