زنگ کتاب

🧒🏻 مجموعه برنامه‌های #زنگ_کتاب

 این داستان: مادر خسته – پسر خوش خنده

🎙 راوی : ثمین ارغان

شهروندان محترم می توانند از شبکه‌های اجتماعی شهرداری سمنان شنونده برنامه‌های #رادیو_شهر باشند.