شعر اربعین

چه داغی تازه واکرد اربعینی
هنه مه کربلن پی بویی خینی…
هم خوانی مداحان اهل بیت؛
حاج مقدادومحمدحسین کاشفی در وصف اربعین
به زبان سمنانی

سروده استادعبدالمحمد خالصی