شعر برکه

 

توی صحرا برکه ای 

بی صدا خوابیده است 

خوش به حالش شاید او 

خواب دریا دیده است 

  

خواب دریائی که شب 

بی صداو ساده است 

زیر نور آفتاب 

 

روزها لم داده است 

آسمان را روز و شب 

در دلش جا می دهد 

دست های نرم او 

بوی دریا می دهد 

صبر امید انتظار  

آبروی برکه است 

دیدن دریا فقط 

آرزوی برکه است 

شاعر:رضا مرادی