شعر به یاد شهید “مسعود رحیمیان”

 

بزرگترین توطئه دشمن در جنگ نرم مقابله با فرهنگ شهادت است .

به یاد شهید : ” مسعود رحیمیان. ”

ژو روح شاد

نازنین زهرا ارجنی

هفته دفاع مقدس گرامی باد.