شعر حلزون

آی حلزون شاخکی!

کجا می ری یواشکی؟

جلو میری یواش و ریزه ریزه

پوست تنت چه نرم و خیس و لیزه

خالهای دونه دونه داری

روی پشتت یه لونه داری

ساکتی و خجالتی و تنها

بمون توی باغچه خونه ما