شعر “دُنیه بِنی”

 

دُنیه بِنی

کتاب قدقدقدا
از رحیم معماریان

با صدای سارا موسوی