فرزند بالنده – بیان کلمات منفی از سوی کودکان

 

پدر و مادرای عزیز …

از شما دعوت میکنیم  یکی از مجموعه برنامه های فرزند بالنده را بشنوید و استفاده کنید.

 

این قسمت : بیان کلمات منفی از سوی کودکان