کارگاه مشاغل

پزشکی
باستان شناسی
مزرعه
کارگاه پلیسی شرلوک هلمز
زنبورداری
پارک ترافیک