کاردستی آسیاب بادی

 

کاردستی آسیاب بادی,آموزش کاردستی آسیاب بادی,مراحل ساخت کاردستی آسیاب بادی

آموزش ساخت کاردستی آسیاب بادی

 

در زمان های قدیم کشاورزان با استفاده از نیروی بازوی خود گندم ها را آسیاب می­کردند اما پس از آن به فکر راه و چاره­ ای افتادند که به جای آن از روش ساده تری استفاده کنند  و آنها آسیاب بادی را خلق کردند. در این مقاله کاردستی آسیاب بادی آموزش داده می شود.

وسایل مورد نیاز برای ساخت کاردستی آسیاب بادی
– کارت رنگی
– کاغذ شطرنجی
– سیخ چوبی
– مهره پلاستیکی
– پانچ تک سوراخ
– قیچی
– مداد
– چسب ماتیکی
– چسب حرارتی
– مقوای استوانه ای ( از رول کاغذ توالت می توانید استفاده کنید)

 

کاردستی آسیاب بادی,آموزش کاردستی آسیاب بادی,مراحل ساخت کاردستی آسیاب بادی

وسایل مورد نیاز برای ساخت کاردستی آسیاب بادی

 

کاردستی آسیاب بادی,آموزش کاردستی آسیاب بادی,مراحل ساخت کاردستی آسیاب بادی

 آموزش ساخت کاردستی آسیاب بادی – گام ۱

 

کاردستی آسیاب بادی,آموزش کاردستی آسیاب بادی,مراحل ساخت کاردستی آسیاب بادی

 آموزش ساخت کاردستی آسیاب بادی – گام ۲

 

کاردستی آسیاب بادی,آموزش کاردستی آسیاب بادی,مراحل ساخت کاردستی آسیاب بادی

 آموزش ساخت کاردستی آسیاب بادی – گام ۳

 

کاردستی آسیاب بادی,آموزش کاردستی آسیاب بادی,مراحل ساخت کاردستی آسیاب بادی

 آموزش ساخت کاردستی آسیاب بادی – گام ۴

 

کاردستی آسیاب بادی,آموزش کاردستی آسیاب بادی,مراحل ساخت کاردستی آسیاب بادی

 آموزش ساخت کاردستی آسیاب بادی – گام ۵

 

کاردستی آسیاب بادی,آموزش کاردستی آسیاب بادی,مراحل ساخت کاردستی آسیاب بادی

 آموزش ساخت کاردستی آسیاب بادی – گام ۶

 

کاردستی آسیاب بادی,آموزش کاردستی آسیاب بادی,مراحل ساخت کاردستی آسیاب بادی

 آموزش ساخت کاردستی آسیاب بادی – گام ۷

 

کاردستی آسیاب بادی,آموزش کاردستی آسیاب بادی,مراحل ساخت کاردستی آسیاب بادی

 آموزش ساخت کاردستی آسیاب بادی – گام ۸

 

کاردستی آسیاب بادی,آموزش کاردستی آسیاب بادی,مراحل ساخت کاردستی آسیاب بادی

 آموزش ساخت کاردستی آسیاب بادی – گام ۹

 

  کاردستی آسیاب بادی,آموزش کاردستی آسیاب بادی,مراحل ساخت کاردستی آسیاب بادی

   آموزش ساخت کاردستی آسیاب بادی – گام ۱۰

   

  کاردستی آسیاب بادی,آموزش کاردستی آسیاب بادی,مراحل ساخت کاردستی آسیاب بادی

   آموزش ساخت کاردستی آسیاب بادی – گام ۱۱

   

  کاردستی آسیاب بادی,آموزش کاردستی آسیاب بادی,مراحل ساخت کاردستی آسیاب بادی

   آموزش ساخت کاردستی آسیاب بادی – گام ۱۲

   

  کاردستی آسیاب بادی,آموزش کاردستی آسیاب بادی,مراحل ساخت کاردستی آسیاب بادی

   آموزش ساخت کاردستی آسیاب بادی – گام ۱۳

   

  کاردستی آسیاب بادی,آموزش کاردستی آسیاب بادی,مراحل ساخت کاردستی آسیاب بادی

   آموزش ساخت کاردستی آسیاب بادی – گام ۱۴

   

  کاردستی آسیاب بادی,آموزش کاردستی آسیاب بادی,مراحل ساخت کاردستی آسیاب بادی