کاردستی گربه با کاغذ

بچه های عزیز

این گربه کوچولو رو ببینید و با دوستانتون درست کنید.