کرونا

 

سمیرا جان بابت این نقاشی زیبا از تو ممنونیم.