گربه کوچولو

 

سوگند جان .. بابت این کاردستی زیبا از تو متشکریم.