آموزش بازی محلی آلو آلو پسته

  این بازی به صورت گروهی و به شکلی هدفمند جهت جدا نمودن خوشه‌های متصل به...

کِش بازی

    این بازی از جمله بازی‌های بومی محلی است که بصورت گروهی انجام...

بازی محلی چارتپ

    بازی محلی چارتَپ بی‍شتر توسط پسران انجام می‌شده. بازیکنان برای این...

بازی محلی اوستا وازی

بازی محلی اوستا وازی (اوستا بازی) به شکل گروهی و در فضای باز انجام می‌شود. در...

بازی محلی الی استه وازی

  بازی محلی الی استه‌ وازی (هسته هلو بازی)بیشتر توسط پسران و در کوچه انجام...

آموزش بازی محلی “چلا چلا”

  برای بازی محلی ‌چالا چالا (چاله چاله)، بازیکنان چاله‌ای به عمق دوازده...

قایم باشک

  (به فارسی افغانستان: چشم گیرک)، قایم موشک هم گفته می‌شود. این بازی معمولا...

گردو شکستم

  این بازی در واقع مقدمه‌ای برای شروع بازی‌های دیگر است. برای تعیین سرگروه...

گرگم و گله میبرم

  شرکت کنندگان این بازی باید بیشتر از ۴ نفر باشند. از بین آن ها یکی گرگ می...

هفت سنگ

  حرکات دویدن و جست‌وخیز کردن در بازی هفت‌سنگ بیشتر اجرا می‌شود. این بازی...