آشنایی با چند ضرب المثل سمنانی

  ۱- اگر مسین گری به قدییه ,همه مگی اشتری گل دولا...

ضرب المثل “هَرکین خجالتی بو، کُلا ژو سَر مَِشو”

  کَل نادَِّلی دَِرُوْوِه: اَِنَه ضَربُ المَثَِلَه وَختی کار مَِبَِرَن کو...