شعر ” ماهی کَه وُ اُردَکَ “

  دوستان عزیز … شعر ” ماهی کَه وُ اُردَکَ ” از کتاب...